Publications

Export 67 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
2020
Zheng, Zhiming, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang. "Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets." ACS Nano 14.8 (2020) 9545 - 9561.
Zheng, Zhiming, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang. "Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets." ACS Nano 14.8 (2020) 9545 - 9561.
Zheng, Zhiming, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang. "Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets." ACS Nano 14.8 (2020) 9545 - 9561.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Bui, Ngoc T, Hyungmook Kang, Simon J Teat, Gregory M Su, Chih-Wen Pao, Yi-Sheng Liu, Edmond W Zaia, Jinghua Guo, Jeng-Lung Chen, Katie R Meihaus, Chaochao Dun, Tracy M Mattox, Jeffrey R Long, Peter Fiske, Robert Kostecki, and Jeffrey J Urban. "A nature-inspired hydrogen-bonded supramolecular complex for selective copper ion removal from water." Nature Communications 11.1 (2020).
Bui, Ngoc T, Hyungmook Kang, Simon J Teat, Gregory M Su, Chih-Wen Pao, Yi-Sheng Liu, Edmond W Zaia, Jinghua Guo, Jeng-Lung Chen, Katie R Meihaus, Chaochao Dun, Tracy M Mattox, Jeffrey R Long, Peter Fiske, Robert Kostecki, and Jeffrey J Urban. "A nature-inspired hydrogen-bonded supramolecular complex for selective copper ion removal from water." Nature Communications 11.1 (2020).
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.
2019
Miranda, Andrea, Xiaoyi Li, Atetegeb Meazah Haregewoin, Kasturi Sarang, Jodie Lutkenhaus, Robert Kostecki, and Rafael Verduzco. "A Comprehensive Study of Hydrolyzed Polyacrylamide as a Binder for Silicon AnodesA Comprehensive Study of Hydrolyzed Polyacrylamide as a Binder for Silicon Anodes." ACS Applied Materials & Interfaces 11.47 (2019) 44090 - 44100.
Miranda, Andrea, Xiaoyi Li, Atetegeb Meazah Haregewoin, Kasturi Sarang, Jodie Lutkenhaus, Robert Kostecki, and Rafael Verduzco. "A Comprehensive Study of Hydrolyzed Polyacrylamide as a Binder for Silicon AnodesA Comprehensive Study of Hydrolyzed Polyacrylamide as a Binder for Silicon Anodes." ACS Applied Materials & Interfaces 11.47 (2019) 44090 - 44100.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
Lu, Yi-Hsien, Jonathan M Larson, Artem Baskin, Xiao Zhao, Paul D Ashby, David G Prendergast, Hans A Bechtel, Robert Kostecki, and Miquel Salmeron. "Infrared Nanospectroscopy at the Graphene–Electrolyte Interface." Nano Letters 19.8 (2019) 5388 - 5393.
Lu, Yi-Hsien, Jonathan M Larson, Artem Baskin, Xiao Zhao, Paul D Ashby, David G Prendergast, Hans A Bechtel, Robert Kostecki, and Miquel Salmeron. "Infrared Nanospectroscopy at the Graphene–Electrolyte Interface." Nano Letters 19.8 (2019) 5388 - 5393.
He, Xin, Yang Yang, Marian Stan Cristian, Jun Wang, Xu Hou, Bo Yan, Jinke Li, Tong Zhang, Elle Paillard, Michal Swietoslawski, Robert Kostecki, Martin Winter, and Jie Li. "Uniform lithium electrodeposition for stable lithium-metal batteries." Nano Energy (2019) 104172.

Pages