Publications

Export 7 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Xin He  [Clear All Filters]
Journal Article
Zheng, Zhiming, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang. "Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets." ACS Nano 14.8 (2020) 9545 - 9561.
Zhu, Yanbei, Jhanis J Gonzalez, Xinyan Yang, George C-Y Chan, Xin He, Robert Kostecki, Xianglei Mao, Richard E Russo, and Vassilia Zorba. "Calcium fluoride as a dominating matrix for quantitative analysis by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS): A feasibility study." Analytica Chimica Acta 1129 (2020) 24 - 30.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li 4Ti 5O 12." ACS Materials Letters 1.1 (2019) 96 - 102.
He, Xin, Sumanjeet Kaur, and Robert Kostecki. "Mining Lithium from Seawater." Joule 4.7 (2020) 1357 - 1358.
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.
He, Xin, Yang Yang, Marian Stan Cristian, Jun Wang, Xu Hou, Bo Yan, Jinke Li, Tong Zhang, Elle Paillard, Michal Swietoslawski, Robert Kostecki, Martin Winter, and Jie Li. "Uniform lithium electrodeposition for stable lithium-metal batteries." Nano Energy (2019) 104172.